يكشنبه, خرداد 26, 1398

didgah rahbar

دکتر خاندوزی مصاحبه با دکتر سيد احسان خاندوزي                                                   
دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه و معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ...
ادامه مطلب

 

azadi vaezi

karimmian thumbشایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران                                                       
زهره کریم‌میان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ادامه مطلب

Prev Next

مصاحبه با دکتر سيد احسان خاندوزي

مصاحبه با دکتر سيد احسان خاندوزي

دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه و معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس *تلقی شما در وضعیت ایده آل با توجه به مطالعاتی که داشتید از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟  ابتدا باید...

مصاحبه با دکتر داود طالبي

مصاحبه با دکتر داود طالبي

مصاحبه با دکتر داود طالبيمعاونت توسعه مديريت ومنابع بنياد ملي نخبگان- عضو هیأت علمی گروه مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتي در مصاحبه ای که با دکتر طالبی داشته ایم خواهید خواند: ضرورت...

مصاحبه با استاد مفتح

مصاحبه با استاد مفتح

بسمه تعالی مصاحبه با دکتر محمد هادی مفتح عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم الگو: مسیر هست ها تا خواست ها

چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی برگزار شد.

حدود 150 تن از انديشمندان، نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمی، همراه با حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، شب گذشته (سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳) در چهارمين نشست انديشه های راهبردی جمهوری اسلامی، به بحث و بررسی درخصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادی» پرداختند.

azadi1در ابتدای اين ديدار 10 نفر از صاحبنظران و انديشمندان ديدگاههای خود را درباره مقوله آزادی بيان كردند. سپس 17 نفر از اساتيد و پژوهشگران به مباحثه و نقد ديدگاههای مطرح شده پرداختند.
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود در اين نشست، با اشاره به فضای عمومی كشور و مسائل و مشكلات اقتصادی كه به علت درگير شدن استكبار جهانی با جمهوری اسلامی بوجود آمده است تأكيد كردند: طبعاً هيچكس از دغدغه های موجود در زندگی عمومی مردم فارغ نيست اما اين نشست به دليل اهميت موضوع و بر اساس برنامه ريزی قبلی و به عنوان گامی در پيگيری مقولات بلندمدت، برگزار می شود.
حضرت آيت الله خامنه ای نياز شديد كشور به تفكر و انديشه ورزی در مقولات زيربنايی را از اهداف و علل اصلی برگزاری نشستهای راهبردی خواندند و افزودند: ملت ايران كه مثل رودخانه ای خروشان در حال پيشرفت است،‌به فكر و انديشه و فعال شدن انديشه ها در مقولات مبنايی و اساسی، نياز مبرمی دارد.
حضرت آيت الله خامنه ای اهميت ارتباط مستقيم با نخبگان و زمينه سازی برای دست يابی به پاسخ سؤالات مهم در مقولات بنيانی و حيات اجتماعی را از ديگر اهداف اصلی برگزاری نشستهای انديشه های راهبردی دانستند.
رهبر انقلاب، اين نشستها را زمينه سازی برای ايجاد جريانهای عميق و گسترده فكری خواندند و افزودند: لازم است كار اصلی بعد از اين جلسات آغاز شود و پژوهشگران و انديشمندان خوشفكر حوزه و دانشگاه به مثابه چشمه های جوشنده به انديشه ورزی در باب مسائل مطرح شده بپردازند.
ايشان با اشاره به خلاءهای فراوان و كمبودهای محسوس در شناخت و تبيين ابعاد مختلف مقوله آزادی در كشور افزودند: بحث آزادی در چند قرن اخير در غرب نسبت به موضوعات ديگر، مورد توجه فراوان قرار گرفته كه علت كلی آن، حوادث و ماجراهايی است كه به برپايی نوعی طوفان فكری در اين مقوله در غرب منجر شد.
ايشان، «رنسانس، انقلاب صنعتی، انقلاب كبيرفرانسه و انقلاب اكتبر شوروی» را حوادث و عواملی اساسی دانستند كه در غرب موجب ايجاد امواج گسترده فكری در زمينه آزادی شد.
رهبر انقلاب افزودند: برخلاف غرب، ما تا پيش از نهضت مشروطيت موقعيتی كه در باب آزادی، موج فكری ايجاد كند نداشتيم كه اين موقعيت نيز به علت يك نقيصه مهم يعنی تقليد روشنفكران از تفكرات غربی، به دستاورد خاصی در مقوله آزادی منجر نشد.
حضرت آيت الله خامنه ای در همين زمينه خاطرنشان كردند: هنگامی كه دانش يا انگيزه ای را از ديگران می گيريد اگر با تفكر و انديشه ورزی توأم شود زايش فكری بوجود می آيد اما اگر فكر و انديشه خاصی را از جايی گرفتيد و از آن تقليد كرديد طبعاً ديگر زايشی وجود نخواهد داشت و براساس همين واقعيت، تقليد روشنفكران از تفكر غرب در باب آزادی،‌ باعث شد كه پس از مشروطه هيچ فكر بديع و منظومه فكری نو، بوجود نيايد.
رهبر انقلاب با اشاره به منابع فراوانی كه درباره آزادی در منابع اسلام وجود دارد افزودند: با وجود اين منابع، ‌امروز خلاءهای فراوانی در باب آزادی داريم كه بايد با تفكر و انديشه ورزی و پاسخ دادن به همه مسائل و سؤالات مطرح در مقوله آزادی، به سمت منظومه سازی حركت كنيم.
ايشان تأكيد كردند: تحقق اين هدف، كار جدی و تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی را می طلبد.
azadi3رهبر انقلاب در تبيين موضوع مورد بحث اين نشست، خاطرنشان كردند: منظور از آزادی، همين معنای متداول و رايج در محافل دانشگاهی و روشنفكری جهان يعنی آزاديهای فردی و اجتماعی است نه آزادی معنوی و سير و سلوك الی الله.
ايشان با نقد تفكری كه آزادی را رهايی مطلق از هر چيزی می داند افزودند: نبايد هنگام بحث درباره آزادی،‌از محدوديت ها ترسيد.
رهبر انقلاب با تأكيد بر اينكه ما در مقوله آزادی به دنبال شناخت نظر اسلام هستيم، مهمترين تفاوت ميان ديدگاه اسلام و غرب درخصوص آزادی را، منشأ و پايه بحث آزادی دانستند و افزودند: در انديشه ليبراليستی،‌منشأ آزادی، ‌تفكر انسان گرايی يا همان اومانيسم است در حاليكه در اسلام مبنای آزادی،‌توحيد به معنای اعتقاد به خدا و كفر به طاغوت، است.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند:‌در ديدگاه اسلام، انسان از همه قيود به غير از عبوديت خدا آزاد است.
ايشان كرامت انسانی را از ديگر مبانی اصلی آزادی در اسلام دانستند و با اشاره به طرح بحث آزادی در منابع اسلامی از چهار منظر «حق در قرآن»، «حق در فقه و حقوق»، «تكليف» و «نظام ارزشی» افزودند: «حق» در قرآن به معنای مجموعه نظام مند و هدفدار است كه بر اين اساس، عالم تكوين و عالم تشريع، هر دو حق هستند و آزادی انسان حق است و در مقابل باطل قرار می گيرد.
رهبر انقلاب اسلامی آزادی از منظر حق در «فقه و حقوق» را به معنای ايجاد توانايی مطالبه كردن دانستند و درخصوص آزادی از منظر «تكليف» خاطرنشان كردند: از اين منظر، انسان بايد به دنبال آزادی خود و ديگران باشد.
حضرت آيت الله خامنه ای در جمع بندی سخنان خود در باب «مفهوم آزادی در اسلام» اين سؤال را مطرح كردند كه با توجه به تفاوتهای بنيادين و عميق موجود ميان مفهوم آزادی در اسلام و در غرب‌ آیا می توانيم در تحقيق و پژوهش درخصوص «آزادی» به ديدگاهها و نظرات غربی مراجعه كنيم؟
ايشان قبل از پاسخ به اين سؤال، به چند نمونه از واقعيات آزادی در جامعه غربی اشاره كردند. «آزادی در حوزه اقتصادی» در صورت قرار گرفتن در مجموعه سرمايه داران اقتصادی و بهره مندی از امتيازات ويژه، «آزادی در صحنه سياسی» در چارچوب انحصارگرايی دو حزبی و «آزادی در مسائل اخلاقی» با بروز مفاسدی همچون همجنس گرايی، از جمله نتايج آزادی در جامعه غربی بودند كه رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره كردند.
ايشان افزودند: اين موضوعات نشان دهنده واقعيات بسيار بد، تلخ،‌زشت و در برخی مواقع، نفرت انگيز، در جامعه غربی است كه نتيجه آنها هم تبعيض، زورگويی، جنگ افروزی و برخوردهای گزينشی با مقولات شريفی همچون حقوق بشر و مردم سالاری است.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: با وجود همه اين واقعيات تأسف آور، مراجعه به نظرات متفكران غربی، برای پژوهش در مفهوم آزادی مفيد است زيرا غربيها در تدوين منظومه فكری در باب آزادی و تضارب آرا در اين خصوص، سابقه زيادی دارند.
ايشان در پايان خاطرنشان كردند: پرهيز از نگاه تقليدی، شرط اصلی مراجعه به نظرات متفكران غرب است زيرا تقليد در تضاد با آزادی است.
در اين نشست قبل از سخنان رهبر انقلاب 10 نفر از صاحب نظران به ارائه خلاصه مقالات خود پرداختند.
دكتر دهقانی فيروز آبادی استاد علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی اولين سخنران بود كه چكيده مقاله خود با عنوان «آزادی انديشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ايران» را ارائه كرد. وی از افزايش حمايت ملی از تصميمات حاكميت در سياست خارجی و ارتقای سطح اعتماد ميان سياست پيشگان و سياست پژوهان به عنوان نتايج انديشه ورزی آزاد در حوزه منافع ملی ياد كرد.
حجت الاسلام دكتر ميراحمدی استاد علوم سياسی دانشگاه شهيد بهشتی سخنران بعدی اين نشست بود كه با موضوع «آزادی سياسی در قرآن»، مهمترين هدف آزادی از منظر قرآن كريم را تحقق توحيد،‌عدالت و برخورداری انسان از حق انتخاب، حق نقد و بيان و حق تشكيل اجتماعات دانست.
«مصادر دينی آزادی و عدالت» عنوان مقاله دكتر شجاعی زند استاد جامعه شناسی دانشگاه تربيت مدرس بود. سومين سخنران نشست انديشه های راهبردی، برداشت تعارضی ميان دين و آزادی را نادرست خواند و راه اصلاح اين برداشت را بازگشت به ريشه های اصلی آزادی و عدالت در اديان توحيدی دانست.
حجت الاسلام دكتر يوسفی به عنوان چهارمين سخنران، از زاويه اقتصادی و با موضوع «آزادی اقتصادی انسان محور بر اساس آموزه های اسلامی» به ارائه مقاله خود پرداخت.
اين استاد اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، با برشمردن آسيب هايی نظير تمركز ثروت و قدرت و آزادی در دست صاحبان سرمايه، ديدگاه اسلام درباره آزادی اقتصادی انسان را مبتنی بر مشاركت عمومی عادلانه در «توزيع، مصرف، مديريت و سود» دانست.
پنجمين سخنران نشست انديشه های راهبردی، دكتر برزگر استاد علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی بود. اين استاد دانشگاه در ارائه مقاله خود با عنوان «آزادی در الگوی سه گانه اسلام» به بررسی آزادی در سه سطح اعتقادی، اخلاقی و سياسی پرداخت و اثرات متقابل هريك از اين سطوح با يكديگر را به منظور پاسخ به شبهات آزادی غربی تبيين كرد.
خانم محدثه معينی فر دانشجوی دكترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، سخنران بعدی بود كه به بررسی اثرات نظريه ليبراليسم در حوزه خانواده پرداخت. بحران های عميق اجتماعی در غرب، فروپاشی خانواده، روابط آزاد و فساد جنسی، هم جنس گرايی و تولدهای ناشناس از جمله پيامدهايی بود كه در اين مقاله به عنوان پيامدهای ليبراليزم جنسی بررسی شد.
azadi2«جوانب هنجارهای تلقی اسلامی از آزادی» عنوان مقاله هفتمين سخنران نشست بود. حجت الاسلام دكتر واعظی استاد دانشگاه باقرالعلوم در اين مقاله از منظر فلسفی به بحث آزادی پرداخت.
وی نقش آزادی در شبكه مناسبات اجتماعی را اساسی خواند و افزود: نمادسازی، فرهنگ سازی و شناخت پيش نيازها در عرصه های «سياست، فرهنگ و اقتصاد»، جزو لوازم ايفای اين نقش است.
هشتمين سخنران آقای دكتر عماد افروغ دانشيار رشته جامعه شناسی بود كه مقاله ای با عنوان «مفهوم آزادی و مناقشات آن» ارائه كرد. در اين مقاله با اشاره به مناقشاتی كه درخصوص مفهوم آزادی از منظر «فلسفی»، «انتزاعی و انضمامی» و" انضمامی" وجود دارد، تعريف ليبراليسم از مفهوم آزادی را مورد نقد قرار داد.
مقاله بعدی با عنوان «مراتب انديشه آزادی در تكامل بيداری اسلامی و هويت ملی ايران» از طرف آقای دكتر موسی نجفی دانشيار رشته علوم سياسی ارائه شد.
آقای نجفی در اين مقاله با مروری بر دوره های مختلف آزادی در تاريخ سياسی ايران بويژه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و رشد آزادی در كنار مفهوم دينی، تعريفی از آزادی در انديشه غرب و آزادی در انديشه تعالی ارائه كرد.
آقای دكتر مصطفی ملكوتيان استاد علوم سياسی دانشگاه تهران آخرين سخنران بود كه در مقاله خود به «بررسی مقايسه ای مبانی انديشه ای و كاركردهای مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ايران» پرداخت.
در اين مقاله با استفاده از انديشه های شهيد آيت الهی محمد باقر صدر ضمن بررسی مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی، تعريف انسان و مفهوم آزادی در دو بينش ابزاری و بينش فطری مورد مقايسه قرار گرفت.
در ابتدای اين نشست همچنين دكتر واعظ زاده دبير نشست انديشه های راهبردی گزارشی از ضرورت ها و مراحل تشكيل اين نشست ها بيان كرد و بهره گيری از نظرات مطرح شده در نشست های انديشه های راهبردی در تدوين الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت را مهمترين دستاورد نشستهای راهبردی عنوان كرد.
هدف از نشست انديشه های راهبردی كه سه جلسه ی قبلی آن با موضوع «الگوی اسلامی – ايرانی پيشرفت»، «عدالت» و «زن و خانواده» برگزار شده است، ايجاد فضايی علمی – تخصصی برای انديشه ورزی و تضارب آرا در جهت ايجاد گفتمان علمی و كاربردی و تصميم سازی درباره ی موضوعات «راهبردی و برنامه های بلند مدت» است.

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای

یادداشت نخبگان جوان

بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل شدن به زبان علمی جهانی

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبنی بر شکل‌گیری دهکده‌ای جهانی، ملتی که با ابزار زبان و فرهنگ بومی، تعریفی از...

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران
  زهره کریم‌میان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر     استقرار نظام شایسته...

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت
زهرا داورپناه
دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
شاید مشکل ما این نیست که بزرگتر نداریم، مشکل ما این است...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

 

تازه ها

بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل شدن به زبان علمی جهانی

با توجه به روند تعاملات عصر حاضر مبنی بر شکل‌گیری دهکده‌ای جهانی، ملتی که با ابزار زبان و فرهنگ بومی، تعریفی از...

احياي فكر ديني به مثابه ی يك پارادايم كلامي(1)

احياي فكر ديني به مثابه ی يك پارادايم كلامي(1)
یادداشت دهم:
ايستار صفر پیشرفت
2- احياي فكر ديني به مثابه ی يك پارادايم كلامي(1) حجت الاسلام مهندس عبدالحمید...

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت
زهرا داورپناه
دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
شاید مشکل ما این نیست که بزرگتر نداریم، مشکل ما این است...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

دیدگاه ها

حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر رشاد

حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر رشاد
  تحلیل مفهومی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   حجت‌الاسلام‌ والمسلمین...

حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی

حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی
  مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این مفهوم با تبیین چهار مطلب به...

دكتر حدادعادل

دكتر حدادعادل
  تأمّلی در معنای الگوی اسلامی ایرانی توسعه   در حالی كه همگان دم...

دكتر ابراهیم فیاض

دكتر ابراهیم فیاض
  استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اگر پيشرفت را بر تمايز...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

یادداشت صاحبنظران

دکتر امیرعلي سيف‌‌الدين

دکتر امیرعلي سيف‌‌الدين
بررسی تسهیل‌‌گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش‌‌بنیان
نگرشی جدید به بخشی از بستر نهادی الگوی اسلامی ایرانی...

دکتر عادل پیغامی

دکتر عادل پیغامی
 مفهوم‌شناسی پیشرفت گلخانه‌ای یادداشتی از دكتر عادل پیغامی، استادیار دانشكده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد...

مهرداد راهداری

مهرداد راهداری
  معاون امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همه در کشور...

دکتر زاهدی وفا

دکتر زاهدی وفا
    تبیین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت محمد هادی زاهدی وفا، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و معاون وزیر...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8