يكشنبه, خرداد 26, 1398

نقد و آسیب شناسی "پیشگامی " در جریان پیشرفت

زهرا داورپناه
دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
davarpanahشاید مشکل ما این نیست که بزرگتر نداریم، مشکل ما این است که کوچکتر نداریم.
در تحلیل مباحث مرتبط با پیشرفت بسیار به این نکته پرداخته می شود که آیا جامعه ی ما در سطوح بالای خود یعنی مسئولین، مقامات بلندپایه و نخبگان حوزه های مختلف شرایط لازم را دارد یا خیر؟ روشن است که این امر بسیار مهم است زیرا جامعه ای که در سطوح بالای خود با مشکل مواجه باشد، مانند بدنی است که در قسمت مغز دچار بیماری شده است. در عین حال انحصار توجه به این امر سبب غفلت از سایر ارکان پیشرفت می شود.

ادامه مطلب