چهارشنبه, مرداد 04, 1396

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران

karimmian thumbزهره کریم‌میان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ادامه مطلب